Västbjörkaskyltar

Bôrtjôrstjiltâr – Västbjörkaskyltar
Går man runt i Västbjörka och i skogarna runt omkring stöter man på små träskyltar med märkliga namn med en hel del osvenska tecken. Rättviksmålet är inte så lätt att förstå för den oinvigde!

Det var Einar Skött som tog initiativet till att ett 60-tal skyltar sattes upp i byn och dess omgivningar. Han beställde och levererade skyltarna. Västbjörka Bysamfällighets­förening stod för kostnaderna. Berit Norberg skänkte stolparna till skyltarna. Gunnar Mases och Bengt Norberg satte upp skyltarna på lämpliga ställen. Här följer en förteckning över alla de 59 namngivna platserna, inägorna och vägarna som Bengt Norberg sammanställt och översatt. Sist finns också en karta (som innehåller fler platser och namn, men som inte har några skyltar). För att förstora kartan, håll nere Ctrl och tryck på plustangenten. För att återgå, håll nere Ctrl och tryck på minustangenten.

Namn på platser (20 st)

Inom byn

Digôrängsgrindä Grinden till Digerängen (Storängen)
Digôrändn Änden på Digerängen
Budä Handelsboden, affären i byn
Bârjgåļ Berggård
Oļgåļ Holgård
Fåssbåkkôn Forsbacken
Sturbåkkô Storbacke
Skoļvâlln Vallen där småskolan låg
Vippkorlâdu Kornladan i Vippgård
Ârrgåļslâdu Ladan i Herrgården
Vippbåkkôn Vippbacken
PetrusOllâs Skolan där Petrus Olle   undervisade
Gumunssmia Gudmundssmedjan

 

Norr om byn

Kôļunnar Kolugnarna
Åsdikôn ?

 

Väster om byn

Luttbåkkô Backe i sluttning
Lomårkälla ”Lomår”källan
Kvårbåkkar Kvarnbackarna
Lidôrkvårär Liderkvarnarna

 

Öster om byn

Kalusbåkkar Carlusbackarna

 

Namn på inägor (30 st)

Källsvad Fuktig mark med källa
Fjusåkrôn Ladugårdsåkern
Källåkrôn Åkern med källor
Libâsrôning Libergsröjning
Brakka ?
Kallsänjô Inhägnaden som tillhör   Carlsgårdarna
Pârbusänjô ”Pârbus”inhägnaden
Lissgrôming Lilla grävningen(odlingen)
Kujäļ Kogärde
Kujäļstjiļn Kilformade åkern vid   Kogärdet
Kåļmakkbåkkar Backarna som uppodlats av   soldaten Kålmack
KallsJärkôsbåkkô Backen tillhörig Carls Erik
Ivâsgrôming Grävning tillhörig Ivars
Skompedä ”Skomp”heden
Skompesgrômingär ”Skompes”grävningarna   (odlingarna)
Skvâllrô Stället där vattnet skvalar
Kļâttrô ?
Sviar Svedjarna, odlingarna som   svedjats
Fridem Fridhem
Östmirä Myren i öst
Kana Bibliskt namn
Kvårmirä

Kvarnmyren

Säļsmor Fäbodställe vid våtmark med   granskog
Kvårlindor Kvarnlindorna
Brôstô Bröstet
Gasänjô ”Gas”inhägnaden
Tällfällô ?
Smijäļô Gärdet med smedjor
Åsänjô Åsinhägnaden
Åstäppa Täppa vid Åsen

 

Namn på vägar (9 st)

Ejôrväjôn Vägen till Öja från   Forsbacken
Lindväjôn Vägen till Icklindors   fäbodar från ”Sturbåkkô”
Tjittgâtu Vägen vid Kittgård
Gnisskvårväjôn Vägen till Gnisskvarnen   från Kvarnvägen förbi Mussarna
Sviväjôn Vägen till Svedjarna från   Kvarnvägen
Åkmorväjôn Vägen till Åkmor från   Kvarnvägen
Lidôrkvårväjôn Vägen till Liderkvarnarna   från Röjeråsen (Liden)
Gubbrôsväjôn Vägen till Gubbret från   ”Åsdikôn”
Vâtuängsväjôn Gamla vägen mot Röjeråsen   via ”Vâtuänjär”

 

Det här var samtliga 59 skyltar. En skylt, Brôstô, har tillverkats och satts upp av Gunnar Mases. Urvalet av lokala namn har Bengt Norberg ansvarat för.

Västbjörkakarta